This is the Million Dollar Script Example. 1 pixel = 1 cent

Welcome to Million Dollar Script

 

Đăng kí một tài khoản

 
 
*Tên đầu tiên:
*Họ :
Tên doanh nghiệp: (Nhập tên công ty)
   
*Member ID: (Chọn một ID thành viên duy nhất mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập, nhưng không sử dụng dấu cách)
*Mật khẩu:
*Nhập lại mật khẩu:
 
*E-mail