Một ngàn cho những điều ý nghĩa. 1 pixel = 1.000đ

Upload Your pixels -> Write Your Ad -> Confirm -> Payment -> Thank you!

Tải lên hình ảnh pixel của bạn

- Tải lên tệp đồ họa GIF, JPEG hoặc PNG
- Nhấp vào 'Browse' để tìm tệp của bạn trên máy tính, sau đó nhấp vào 'Upload'.
- Sau khi tải lên, bạn sẽ có thể định vị tệp của mình trên lưới.